آنچه که در ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم آمده

همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود ( سال ۹۷ ) ، فروش یا خدمات آن ها بیش از 《۵ میلیارد تومان》 و یا جمع دارایی های آن ها بیش از 《۸ میلیارد تومان》 باشد ، مکلف به ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال ۱۳۹۸ خواهند بود .زمان ارائه ی صورت های مالی یادشده همراه اظهارنامه ی عملکرد ۹۸ تا پایان مرداد ۹۹ برای اشخاص حقیقی و تا پایان شهریور ۹۹ برای اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها منتهی به اسفند ۹۸ است و یا سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه ی اظهارنامه های به شرح فوق می باشد . ضمناً در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق ، مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهند بود .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail