اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۶۳۷۳/ ۲۷۰/ ص مورخ ۲۹/ ۹/ ۱۳۹۹ اجرای سراسری سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ کرد.

این بخشنامه در اجرای بند ۲۳ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ( نحوه رسیدگی به اطلاعات مالی و پولی از جمله تراکنش های بانکی واصله ) از ناحیه

معاون فناوری های مالیاتی صادر و ابلاغ گردیده است .

آنچه که در این ابلاغیه مهم تر نشان داده می شود ، قسمت انتهایی پاراگراف اول از صفحه دوم می باشد که در آن آمده است ؛

با توجه به تصمیمات ابلاغ شده به این معاونت ، دریافت فهرست تراکنش های بانکی مودیان مشکوک به فرار مالیاتی صرفاً در خصوص عملکرد سال های ۱۳۹۵ به بعد

خواهد بود .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail