تعدیلات سنواتی یعنی اصلاح سود و زیان انباشته ابتدای دوره

تعدیلات سنواتی یعنی اصلاح سود و زیان انباشته ابتدای دوره که عواملی از قبیل:

▪️اشتباهات ریاضی،
▪️اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری
▪️تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقیعیتهای موجود در زمان تهیه صورتهای مالی،
▪️تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری،
▪️موارد تقلب و …
منجر به ان میشود.

اصلاح این اشتباهات در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره ی جاری منظور میگردد.

در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورتهای مالی مزبور را کاهش دهد.

اصلاح چنین اشتباهاتی نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری انجام گیرد، بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورتهای مالی سال یا سالهای قبل به چنین منظوری دست یافت.

درنتیجه، مانده افتتاحیه سود یا زیان انباشته نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد.
تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات همچنین به عنوان آخرین قلم در صورت سود و زیان جامع منعکس میشود .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail