تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸

برخی نکات مهم دستورالعمل مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸

صاحبان مشاغلی که مشمول دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع برای سال ۱۳۹۸ نمی باشند

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail