در خصوص ” زیان مالیاتی ” مطرح شده در استاندارد حسابداری 35 ، بایستی فرایند زیر مورد عمل واقع شود

در خصوص ” زیان مالیاتی ” مطرح شده در استاندارد حسابداری 35 ، بایستی فرایند زیر مورد عمل واقع شود:

در اولین دوره مالی اجرای استاندارد 35 و آنهم صرفا در صورت وجود ” زیان مالیاتی ” در دوره مالی مذکور ، بایستی مبلغ ” زیان تایید شده ” توسط مقامات مالیاتی که تا کنون توسط واحد تجاری مستهلک نشده است ، دربدهکار ” دارایی مالیات انتقالی ” و در بستانکار ” سود و زیان انباشته ” ثبت شود ( در صورت وجود سود مشمول مالیات در اولین دوره مالی اجرای استاندارد، بایستی زیان تایید شده مستهلک نشده ، از محل سود مشمول مالیات کسر و سپس ” مالیات بر در آمد پرداختنی” محاسبه شود ) .

در دوره مالی جاری و دوره های بعد که بجای ” سود مشمول مالیات ” ، ” زیان مالیاتی ” وجود داشته باشد ، در همان دوره مالی بایستی واحد تجاری مالیات زیان را به عنوان ” دارائی مالیات انتقالی ” از یک طرف در سرفصل دارائیهای غیر جاری و از طرف دیگر در سرفصل ” مالیات انتقالی ” ( زیر مجموعه ” هزینه مالیات بر درآمد” ) در صورت سود و زیان با ماهیت درآمد و به عنوان مزایای مالیاتی انعکاس دهد ( البته این عمل زمانی قابل پذیرش است که در مقابل این زیان و سایر زیانهای مالیاتی استفاده نشده انتقالی از سنوات قبل ، سود مشمول مالیات قابل استفاده در آینده محتمل باشد ) .

در دوره مالی پذیرش زیان توسط مقامات مالیاتی ، باید تفاوت بین مالیات زیان احتساب شده توسط واحد تجاری در خصوص دوره مالی مورد نظر ، با مالیات زیان تایید شده توسط مقامات مالیاتی برای دوره مالی مذکور مقایسه و دارایی مالیات انتقالی تعدیل شود .
در دوره مالی استهلاک زیان توسط واحد تجاری ( در صورت وجود سود مشمول مالیات در دوره مالی پذیرش زیان توسط اداره مالیاتی ، استهلاک زیان تایید شده اجباری است و نمی تواند اختیاری باشد ) ، دارائی مالیات انتقالی مربوطه ، متناسب با مبلغ زیان تایید شده مستهلک شده برگشت می شود .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail