دستورالعمل شماره ۵۱۱/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم

در مورد املاکی که در اجرای ماده ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم، توقیف و یا در اجرای ماده ۱۶۱ قانون مذکور برای آنها قرار تامین صادر شده است و یا در اجرای ماده ۲۵۹

قانون مذکور به عنوان وثیقه به اداره امور مالیاتی ذیربط معرفی شده اند، صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی برای رفع توقیف/ رفع قرار تأمین/ خارج نمودن ملک از

وثیقه می باشد.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail