دستورالعمل مالیاتی شماره ۵۱۸ / ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۵/ ۸/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

دستورالعمل مالیاتی شماره ۵۱۸ / ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۵/ ۸/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ( پیرو دستورالعمل ۵۰۹ – ۲۰/ ۳/ ۹۹ )

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail