روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی

روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی

۱ . رییس امور مالیاتی (ممیزکل)
۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی (بدوی)
۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی (تجدیدنظر)
۴ . هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م
۵ . شورای عالی مالیاتی
۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م
۷ . دیوان عدالت اداری

توضیح اینکه مراجعه یا ارسال پرونده نزد هر یک از مراجع حل اختلاف مالیاتی فوق تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات و مواد قانونی مربوطه مراجعه شود .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail