صفحه ۲ از ۲ دستورالعمل مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

 

صفحه ۲ از ۲ دستورالعمل مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

🔹لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

در خصوص ؛

لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail