صورت تغییرات در حقوق مالکانه

از ابتدای سال ۱۳۹۸ یک صورت مالی جدید با عنوان “صورت تغییرات در حقوق مالکانه” به مجموعه صورت‌های مالی اضافه شده است. با ارائه این صورت مالی، دیگر نیازی

به ارائه گردش سود (زیان) انباشته که سابقا ذیل صورت سودوزیان بود، نیست. توضیح اینکه گردش سو د(زیان) انباشته یکی از مواردی است که در صورت تغییرات در

حقوق مالکانه ارائه می شود. در صورت تغییرات در حقوق مالکانه، هر یک از اجزای حقوق مالکانه (شامل؛ سرمایه، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته قانونی، مازاد

تجدیدارزیابی و … ) باید منعکس شود و تغییرات طی دوره آنها نیز در دو طبقه ارائه شود؛ ۱. تغییرات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع، و ۲. تغییرات ناشی از معامله با

مالکان در نقش آنها به عنوان مالک (مانند؛ تقسیم سود یا افزایش سرمایه).

نکته1 -واحد تجاری باید کل سود تقسیمی و مبلغ سودتقسیمی برای هر سهم را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.

نکته2 -واحد تجاری باید اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع ( از قیبل مازاد تجدید ارزیابی دارای ثابت ، مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلند مدت ، تفاوت تسعير عملیات

خارجی و … ) را در صورت تغییرات در حقوق مالکانه یا در یادداشتهای توضیحی ارائه کند.

نکته3- تعديلات هر يک از اجزاي حقوق مالكانه ناشی از تغيير در رويه‌های حسابداری و كل تعديلات ناشی از اصلاح اشتباهات، در صورت تغييرات در حقوق مالكانه، جداگانه

افشا شود.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail