عملکرد بخش منابع بودجه تا نیمه امسال

منابع بودجه به طور کلی شامل سه بخش درآمدها (عمدتا مالیات)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت و فروش اموال و شرکت‌های دولتی) و واگذاری دارایی‌های مالی (عمدتا فروش اوراق مالی و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی) می‌شود.

طبق اظهارات مسئولان مختلف، عملکرد بخش منابع بودجه تا نیمه امسال به شرح جدول است.همان‌گونه که مشاهده می‌شود، سهم درآمدهای نفتی از تامین منابع بودجه شش ماهه تنها حدود ۲.۲ درصد و سهم فروش اوراق، بیش از یک سوم بوده است.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail