قابل توجه عموم مودیان مالیاتی

اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ با ابراز مبالغ خرید و فروش بالا و حتی سود مشمول مالیات با پرداخت مالیات بالا در انباره حسابرسی قرار گرفته و آماده رسیدگی مالیاتی می باشد.

بهتر است اسناد و مدارک لازم؛

( خصوصا اسناد و مدارک هزینه ای را – چرا که اعمال ضریب همچون گذشته نداریم )

مطابق اعداد و ارقامی که در اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸ ابراز داشته را مطابق ضوابط موجود تهیه و تنظیم و پس از ابلاغ دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک در اختیار گروه رسیدگی قرار گیرد.

اینکه چگونه قیمت تمام شده کالای خریداری شده و یا هزینه های محل فعالیت از درآمد وی کسر خواهد شد چنانچه اسناد و مدارک آن برابر آنچه در ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و سایر ضوابط در این خصوص ارائه و پیوست باشد که هیچ، در غیر اینصورت مطابق آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهد شد .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail