قابل توجه همه ی مودیان مالیاتی از جمله مودیانی که پرونده مالیاتی آنان در راستای تراکنش های بانکی در جریان رسیدگی می باشد

آنچه که در رسیدگی به تراکنش های بانکی شما مورد توجه می باشد الزاما واریز وجه به حساب های بانکی شماست و آنچه که از این حیث به آن دقت می شود واریزی از نوع ذیل می باشد :تراکنش های واریزی به حساب بانکی متصل به دستگاه پوز با ارقام :تا ۱۵ میلیون تومان و ۱۵ میلیون تومان و بیشترتراکنش های واریزی به حساب بانکی غیرمتصل به دستگاه پوز با ارقام :تا ۱۵ میلیون تومان ۱۵ میلیون تومان و بیشتر

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail