مالیات تکلیفی، موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم

مالیات تکلیفی، موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم

وزارتخانه ها ،
موسسات و شرکت های دولتی و
دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود ،
نهادهای انقلاب اسلامی ،
شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها،
و همچنین سایر اشخاص حقوقی ،

▪️مکلف اند ( چنانچه ملک محل استقرار یا تصرف شان ، اجاری باشد ) مالیات متعلق به مال الاجاره هایی را که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

▪️استعلام و کسب پاسخ استعلام مبنی بر میزان مالیات اجاره ملک مورد اجاره از اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک الزامی خواهد بود.

▪️ضمناً چنانچه مالک از جمله اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم باشند ، با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی ( ۶۳/ ۹۳/ ۲۰۰ – ۸/ ۶/ ۱۳۹۳ ) ، کسر مالیات تکلیفی موردنظر از ناحیه مستاجرِ تصریح شده در تبصره ی فوق ، موضوعیت نخواهد بود .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail