معافیت های مالیاتی مهم و کاربردی در بودجه سال ۱۴۰۰

معافیت های مالیاتی مهم و کاربردی در بودجه سال ۱۴۰۰ ( در جریان بررسی )

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۴۸ میلیون تومان

معافیت صاحبان املاک اجاری موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم مبلغ ۳۶ میلیون تومان

معافیت صاحبان مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ ۳۶ میلیون تومان

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail