مقایسه تطبیقی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش معافیت مالیاتی حقوق

مقایسه تطبیقی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش معافیت مالیاتی حقوق
معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل ( ماده ۱۰۱ ق.م.م
معافیت مالیاتی ماده ۵۷ ق.م.م

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail