مواردی از بخشنامه مورخ ۵/ ۴/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی

بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن ، درخواست صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب و کار نموده است ( به جز در صورت وجود مسئولیت بر اساس ماده ۱۸۲ قانون مالیات های مستقیم ) مانع صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م نخواهد بود .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail