نحوه حضور همکاران متناسب با شرایط هشدار ناشی از بیماری کرونا در وضعیت های آبی و زرد، نارنجی و قرمز

ابلاغیه مورخ ۱۴/ ۱/ ۱۴۰۰ مدیرکل منابع انسانی و رفاه معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

نحوه حضور همکاران متناسب با شرایط هشدار ناشی از بیماری کرونا در وضعیت های آبی و زرد، نارنجی و قرمز

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail