واریزی های تا ۱۵ میلیون تومان به حساب بانکی غیر متصل به دستگاه پوز برای سال های تا ۱۳۹۴

باستناد بند ۱۰ بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ( نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی ) ترجیحا چنانچه واریزی ها از طریق پوز و یا درگاه اینترنتی نباشد و مدارکی مبنی بر ماهیت درآمدی آن برای ادارات مالیاتی بدست نیاید جزو محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار نخواهد گرفت و از زمره رسیدگی کنار خواهد رفت .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail