برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .  این را هم بدانیم که بخشودگی جرائم به تفکیک هر سال نیز برای مودیان امکان پذیر خواهد بود . یعنی چنانچه یه مودی برای سه سال دارای بدهی مالیاتی باشد ، می تواند با پرداخت مالیات و جریمه غیرقابل بخشش یک سال جهت بخشودگی همان سال اقدام نماید
قابل توجه مودیان مالیاتی که بدهی مالیاتی خود را قبل از ۸/ ۵/ ۹۸ پرداخت ولی از بابت بخشودگی جرایم مالیاتی خود اقدامی ننموده اند و تقاضای خود را تحویل اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند ؛ مودیان مالیاتی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی خود اقدام نموده اند ، می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد .
بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ در رابطه با بخشودگی جرایم مالیاتی ۱ . اعمال بخشودگی بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم مربوط ۲ . اعمال بخشودگی برای هر یک از سنوات برای هر یک از منابع مالیاتی به تفکیک ۳ . اعمال بخشودگی جرائم ۱۶۹ مکرر سنوات ۹۱ الی ۹۴ با پرداخت بدهی های عملکرد همان سال
نکات حائز اهمیت در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه های مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ و نیز ۲۷/ ۵ / ۹۸ سازمان امور مالیاتی در مواردی که قطعی شدن مالیات و به تبع آن صدور برگ قطعی بعد از ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ صورت پذیرد ، در اینگونه موارد طبق صدر بند ( ۲ ) بخشنامه ۴۵/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸ ؛چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم غیر قابل بخشش اقدام نماید ، اگر چه پرداخت بعد از ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ بوده ، مشمول بخشودگی جرائم به میزان 100% جرائم فوق الذکر خواهد بود .
آخرین مهلت استفاده از تسهیلات صد در صدی بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیان حقیقی و حقوقی غیردولتی