همه ی مودیان مالیاتی دارای بدهی قطعی که قطعیت آن تا شهریور ماه ۱۳۹۸ صورت گرفته ، چنانچه موفق به پرداخت مالیات و جرائم غیرقابل بخشش تا پایان مهر ماه و بهره مندی از بخشودگی صددرصدی نشدند توجه داشته باشند ؛ چنانچه تا پایان ۳۰ آبان ۹۸ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرائم قابل بخشش ، ◾️۹۸ درصد برای واحدهای تولیدی و ◾️۹۶ درصد برای سایر مودیان  خواهند بود .