ابلاغیه مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۳۹۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ افزایش ساعات کار ادارات امور مالیاتی در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه ( ۲۸ مهر الی ۳۰ مهر ) در راستای تسهیل امور مودیان مالیاتی در رابطه با بخشودگی جرایم مالیاتی