دادنامه مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشمولین ارسال فهرست معاملات متن رای : بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است : احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲ و ۲۳۰ تا ۲۳۳ ق.م.م در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون ( ارزش افزوده ) جاری است . نظر به اینکه به موجب بند ج آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یادشده شده اند ، بنابراین بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به … از تاریخ تصویب ابطال می شود . فلذا بسیاری از مودیان مالیاتی که قبلا مکلف به ارسال فهرست معاملات بودن ، از این پس دیگر تکلیفی به آن نخواهند داشت
آخرین تغییرات در فرم ورود اطلاعات در خصوص مالیات مکسوره : فیلد کسور مالیاتی بابت اصل مالیات حسب مورد در سرفصل های خرید، فروش، واردات، صادرات و اجاره در سامانه فهرست معاملات که قابل کسر از اصل مبلغ کالا یا خدمت در صورتحساب می باشد، جهت ارسال اطلاعات معاملات ایجاد گردیده است.
گبا عنایت به صدور آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده(169) اصلاحیه موصوف به شماره 200/3949/46378/ص مورخ 1395/3/17 که طی بخشنامه شماره 200/95/22 مورخ 1395/3/31 ابلاغ گردیده، تغییراتی در تکالیف ارسالی فهرست معاملات و نیز مودیان مشمول بالاخص از ابتدای مهرماه 1395 به بعد به عمل آمده که جهت آگاهی مودیان محترم مالیاتی به شرح زیر اعلام میگردد: 1. ارسال اطلاعات از اول مهرماه سال 1395 کماکان بصورت فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هرفصل امکان پذیر می باشد(از ابتدای فصل تا یک و نیم ماه پس از پایان فصل). بدیهی است ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر مشمول جرائم متعلقه خواهد بود. 2. با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، از این پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و یا دیگر گزارشات فهرست معاملات را نخواهد داشت. 3. صرفا در هنگام فروش کالا، خدمات و دارائی به مصرف کننده نهایی و اشخاص حقیقی مشمول ماده 81ق.م.م و یا اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نمی باشند، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نمی باشد. 4. در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده(3) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی باشد. 5% حدنصاب مذکور برای شش ماهه دوم مبلغ ده میلیون ریال می باشد. 5. در ارسال فهرست گزارش معاملات خرید توسط خریداران، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشندگانی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده 81ق.م.م نمی باشد .  
فهرست معاملات فصلی

مشمولین ارسال فهرست معاملات

ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمولین ارسال فهرست معاملات را به شرح زیر معرفی نموده است : الف) کلیه اشخاص حقوقی ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود .  توجه داشته باشیم مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات تابستان ۱۳۹۸ ، تا ۱۵ آبان ماه می باشد
فهرست معاملات
بخشنامه مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات حکایت از این دارد که ؛ مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ( قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ ) برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، پنج ( ۵ ) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود . فلذا مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۲ حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۸ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ یعنی همین امروز می باشد . فلذا چنانچه تاکنون نسبت به ابلاغ برگ مطالبه جریمه احتمالی مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات برای دوره های سال ۱۳۹۲ اقدام نشده است تا پایان وقت امروز سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ تیر ماه ۱۳۹۸ فرصت باقی مانده است .
گزارشات فصلی
آیین نامه تبصره ٣ ماده ١۶٩ – ماده ١٢: ارسال اطلاعات واردات وصادرات کالا وخدمات باید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی وکد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی صورت پذیرد.  آیین نامه تبصره ٢ ماده ١۶٩ – تبصره ۲ ماده ١٠ : چنانچه معاملات انجام شده بصورت ارزی باشدمبالغ ارز و نوع ارز و نرخ برابری ارز یا نرخ موردمعامله و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحسابها واسناددرامدی صادره وهم چنین درفهرست معاملات ارسالی قیدشود.