جرائم مالیاتی حقوق

جرائم مالیاتی حقوق

جریمه ماده ۱۹۷ ق.م.م  نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند ، درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق ؛ در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ( ۲% ) حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری ( ۱% ) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
بخشنامه بخشودگی مالیاتی
بخشنامه بخشودگی مالیاتی قابل بخشش ماده ۱۶۹ مکرر [ قبل از اصلاحیه ] و مواد ۱۶۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی  ۱ . در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ ، معادل ۱۰۰% جرائم قابل بخشش  ۲ . در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۹۸ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط معادل ۹۸% جرائم قابل بخشش و برای سایر مودیان معادل ۹۶% جرائم قابل بخشش  ۳ . در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۸ تا پایان سالجاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای هرماه ۲% و برای سایر مودیان ۴% بخشودگی موضوع بند ۲ فوق کسر می گردد.