دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی 🔺️فرآیند استرداد…

اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی

اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی 🔺موضوع : در…

آیا محصولات نرم افزاری می تواند به عنوان دارایی ثابت ثبت شود؟

آیا محصولات نرم افزاری می تواند به عنوان دارایی ثابت…

اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی

اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی ◾️ موضوع :…