مالیات بر ارث
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده ۲۶ ق.م.م برای متوفیانی که تاریخ فوت آنها از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ و به بعد می باشد چه مقدار است ؟ ۱۰٪ مالیات و غیر قابل بخشش ۳۰٪ مالیات و غیر قابل بخشش ۱۰٪ مالیات جریمه ای ندارد  مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ ق.م.م ، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۲۶ ق.م.م موجب تعلق جریمه ماده ۱۹۲ ( جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ) نخواهد بود .
سال مالیاتی

سال مالیاتی

سال مالیاتی از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه ( یک سال کامل شمسی ) میباشد. فعالیت کسبی در محدوده ی یک سال مالیاتی نیز به عنوان سال مالیاتی شناخته خواهد شد . اظهارنامه مالیاتی عملکرد : اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد مالی یکساله خود را اعلام نمایند. اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۱۰ ق.م.م تا پایان تیر ماه ( ۴ ماه پس از پایان سال مالیاتی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۰۰ ق.م.م تا پایان خرداد ماه ( ۳ ماه پس از پایان سال مالی ) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
مغایرت اطلاعات واصله با آنچه که مودی حقیقی یا حقوقی طی اظهارنامه مالیاتی خود اعلام داشته ، کتمان درآمد محسوب و باستناد ماده ۱۹۲ ق.م.م ، مشمول ۳۰٪ جریمه کتمان غیرقابل بخشش خواهد بود
فهرست معاملات
بخشنامه مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات حکایت از این دارد که ؛ مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ( قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ ) برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، پنج ( ۵ ) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود . فلذا مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۲ حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۸ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ یعنی همین امروز می باشد . فلذا چنانچه تاکنون نسبت به ابلاغ برگ مطالبه جریمه احتمالی مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات برای دوره های سال ۱۳۹۲ اقدام نشده است تا پایان وقت امروز سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ تیر ماه ۱۳۹۸ فرصت باقی مانده است .
سال مالیاتی

سال مالیاتی

سال مالیاتی از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه ( یک سال کامل شمسی ) میباشد. فعالیت کسبی در محدوده ی یک سال مالیاتی نیز به عنوان سال مالیاتی شناخته خواهد شد . اظهارنامه مالیاتی عملکرد : اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد مالی یکساله خود را اعلام نمایند. اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۱۰ ق.م.م تا پایان تیر ماه ( ۴ ماه پس از پایان سال مالیاتی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۰۰ ق.م.م تا پایان خرداد ماه ( ۳ ماه پس از پایان سال مالی ) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
بخشنامه مالیاتی شماره ۵۱/ ۹۷/ ۲۰۰ تاریخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۷ تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ طبق مقررات تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. بنابراین حکم تبصره مذکور ناظر بر مواردی است که مودی بنا به تمایل و خواسته خود تکالیف گروه بالاتر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک را انجام می دهد، لذا 《صرف تسلیم اظهارنامه مالیاتی》 در قالب فرم گروه بالاتر 《بدون تمایل به انجام تکالیف قانونی مربوطه》 به منزله قرارگرفتن در گروه بالاتری که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن اقدام نموده است نبوده و در این گونه موارد گروه مودی حسب مقررات قانونی مربوط به ماده ۲ آیین نامه یادشده ملاک عمل خواهد بود. توضیح تازه های مالیاتی اینکه ؛ چنانچه مودیان گروه دوم و یا سوم صرفاً به تسلیم اظهارنامه گروه بالاتر اقدام نمایند ، به منزله قرار گرفتن در گروه بالاتر و درخواست به انجام تکالیف مربوطه نخواهد بود و واحدهای مالیاتی برابر آنچه در ماده ۲ آیین نامه آمده نسبت به تعیین گروه بندی مودی اقدام نمایند .
عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک ( اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای ) ، موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور در خصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود .
مالیاتهای سبز

مالیاتهای سبز شروع شدند ؟

اعمال عوارض بر روی کالاهای دارای پسماندمخرب محیط زیست براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور  محمد مسیحی (معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) از اعمال عوارض برای کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، خبر داد. بر این اساس و مطابق فرم اعلام شده، انواع رنگ، آستری رنگ و روغن جلا / به استثنای محصولات پایه آب، جزو کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست بوده و مشمول پرداخت عوارض می شوند. ضریب عوارض برای محصولات تولیدی داخل کشور در این گروه به میزان 0.2 % و کالاهای وارداتی شامل 0.3 % اعلام شده است که باید بصورت فصلی و در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
دقت داشته باشیم از این پس و به مرور اظهارنامه های مالیاتی با گردش مالی و پولی مودی مطابقت داده خواهد شد .
درآمد ابرازی : ارزش فروش کالا و یا ارائه خدمات ابراز شده توسط مودی در اظهارنامه تسلیمی است . کتمان درآمد محسوب و باستناد ماده ۱۹۲ ق.م.م ، مشمول ۳۰٪ جریمه کتمان غیرقابل بخشش خواهد بود .