جرائم مالیاتی

بخشودگی جرائم مالیاتی

برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .  این را هم بدانیم که بخشودگی جرائم به تفکیک هر سال نیز برای مودیان امکان پذیر خواهد بود . یعنی چنانچه یه مودی برای سه سال دارای بدهی مالیاتی باشد ، می تواند با پرداخت مالیات و جریمه غیرقابل بخشش یک سال جهت بخشودگی همان سال اقدام نماید
برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .  این را هم بدانیم که بخشودگی جرائم به تفکیک هر سال نیز برای مودیان امکان پذیر خواهد بود . یعنی چنانچه یه مودی برای سه سال دارای بدهی مالیاتی باشد ، می تواند با پرداخت مالیات و جریمه غیرقابل بخشش یک سال جهت بخشودگی همان سال اقدام نماید
بخشودگی ۹۸ درصدی و ۹۶ درصدی در صورت پرداخت مالیات و جرایم غیرقابل بخشش تا پایان آبان ماه
قابل توجه مودیان مالیاتی که بدهی مالیاتی خود را قبل از ۸/ ۵/ ۹۸ پرداخت ولی از بابت بخشودگی جرایم مالیاتی خود اقدامی ننموده اند و تقاضای خود را تحویل اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند ؛ مودیان مالیاتی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی خود اقدام نموده اند ، می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد .
فهرست معاملات
بخشنامه مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت رسیدگی به تکالیف مودیان در رابطه با ارسال فهرست معاملات حکایت از این دارد که ؛ مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ( قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ ) برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) با توجه به مقررات ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، پنج ( ۵ ) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود . فلذا مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۲ حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۸ و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ یعنی همین امروز می باشد . فلذا چنانچه تاکنون نسبت به ابلاغ برگ مطالبه جریمه احتمالی مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات برای دوره های سال ۱۳۹۲ اقدام نشده است تا پایان وقت امروز سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸ تیر ماه ۱۳۹۸ فرصت باقی مانده است .
بخشودگی جرایم مالیاتی

تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ ۳۰ /۷ /۹۸ مهلت مقرر در بند ۱ بخشنامه مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ موضوع بخشودگی صددرصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش تا روز شنبه مورخ ۴/ ۸/ ۹۸ را تمدید کرد به درخواست هایی که تا روز شنبه ی هفته ی آینده مورخ ۴/ ۸/ ۹۸ به ادارات امور مالیاتی واصل شود، بخشودگی جرایم تعلق می گیرد .
ابلاغیه مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۳۹۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ افزایش ساعات کار ادارات امور مالیاتی در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه ( ۲۸ مهر الی ۳۰ مهر ) در راستای تسهیل امور مودیان مالیاتی در رابطه با بخشودگی جرایم مالیاتی
باعنایت به فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان مهر ماه جهت بهره مندی مودیان محترم از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی، طبق بخشنامه رئیس کل محترم به اطلاع همکاران محترم می رساند ؛  ساعت کار روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۸صبح لغایت ۱۸ و روز سه شنبه ۳۰ مهرماه ۸صبح لغایت ۲۰ می باشد.از همکاران محترم تقاضا داریم با عزم مضاعف در تسهیل امور مودیان تلاش جدی داشته باشند.

قابل توجه مودیان مالیاتی

برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .
حسب بخشنامه۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۹۸/۵/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به امکان بخشودگی صد در صد جرایم مالیاتی در سال جاری،در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی شده تا پایان سال ۹۸ بعنوان مودی خوش حساب تلقی نگردیده و این دسته از مودیان از ابتدای سال ۱۳۹۹ مشمول بخشودگی جرایم نخواهند شد. علاوه بر بخشودگی صد در صد جرایم اعلام شده به موجب بخشنامه صادره شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۹۸/۵/۲۷،تمامی اوراق قطعی صادره از تاریخ ۹۸/۸/۱ تا پایان سال در صورت تسویه ظرف مدت یکماه از مزایای بخشودگی صد در صدی جرایم بهره مند خواهند شد.