دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت: ۴- ۱- کتمان فعالیت در این گونه موارد با درنظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل با تایید رئیس کل سازمان تعیین می شود، با رعایت مقررات درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن تعیین می شود. ۴- ۲- کتمان درآمد ۴- ۲- ۱- هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد پس از کسر بهای تمام شده آن قسمت می بایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. ۴- ۲- ۲- هزینه های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد، براساس بند ۴- ۱ اقدام می شود. ۴- ۲- ۳- کل هزینه های مربوط به درآمد قبلا مورد پذیرش واقع شده باشد، در این گونه موارد کل رقم درآمد کتمان شده با رعایت مقررات مربوط مبنای محاسبه مالیات واقع می شود.
دادنامه مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشمولین ارسال فهرست معاملات متن رای : بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است : احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲ و ۲۳۰ تا ۲۳۳ ق.م.م در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون ( ارزش افزوده ) جاری است . نظر به اینکه به موجب بند ج آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یادشده شده اند ، بنابراین بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به … از تاریخ تصویب ابطال می شود . فلذا بسیاری از مودیان مالیاتی که قبلا مکلف به ارسال فهرست معاملات بودن ، از این پس دیگر تکلیفی به آن نخواهند داشت
ضرایب مالیات ارزش افزوده
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از تعیین ضریب مالیات ارزش افزوده ۲۳ صنف خبر داد.
صاحبان حرف و مشاغل جدید فراخوان شده برای نصب، ثبت و استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام به نصب و ثبت از اول مهر سالجاری تا پایان سال الزام به استفاده از ابتدای سال ۱۳۹۹ قابل توجه صاحبان مشاغل فراخوان شده ی ( صاحبان مشاغل حرف پزشکی و ۱۵ گروه شغلی جدید ) مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی ( کارتخوان )برای اخذ شماره ۱۶ رقمی کارتخوان ، ابتدا وارد سایت پذیرنده مربوطه شده سپس اطلاعات شماره پایانه و شماره رهگیری پیش ثبت نام کد اقتصادی پرونده مالیاتی و اطلاعات هویتی اولیه خود را در سامانه وارد می نمایید. بعد از ثبت اطلاعات در سایت پذیرنده دو شماره که یکی مربوط به صندوق و یکی مربوط به حافظه مالیاتی می باشد در اختیار شخص قرار داده می شود که شماره ۱۶ رقمی که با حرف انگلیسی p شروع می شود مد نظر سایت سازمان امور مالیاتی است ، بعد از اخذ شماره مورد نظر ( ۱۵ رقم بعلاوه p که می شود ۱۶ تا ) وارد سایت سازمان امور مالیاتی شده و در قسمت مربوطه شماره را وارد می نماییم پس از زدن دگمه بررسی شماره سریال ، کل اطلاعات مربوط به دستگاه کارتخوان شخص در فیلد های مربوط بارگزاری میگردد و درانتها با زدن کلید ثبت اطلاعات در صفحه شخص مؤدی ثبت میگردد
آیا می دانید برای عملکرد ۱۳۹۸ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی ، اظهارنامه مالیات مودی خواهد بود .  به عبارتی پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم شفاف اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و اظهارنامه ارایه شده توسط مودیان با بانک های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده ، مطابقت داده خواهد شد .  فلذا برای عملکرد ۱۳۹۸ ، اظهارنامه هایی که به صورت شفاف و با رعایت مقررات مربوط ، تنظیم و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم شود و اطلاعات آن با بانک های اطلاعاتی سازمان همخوانی داشته باشد ، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی آنها صادر خواهد شد
از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد. معاون درآمدهای مالیاتی با تاکید بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1397/4/31، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال 1398 برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهدداد و صرفا بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می کند. وی تاکیدکرد: تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درصورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده اقدام می نماید. وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد سال 1398 را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند که این موضوع مستلزم تهیه اظهارنامه های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته می باشد. مسیحی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت مالیاتی می شود، گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان موجب بهبود و ارتقا تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارایی نظام مالیاتی می شود
کارگری که از مرخصی استحقاقی خود استفاده می کند تکلیفی برای تعیین جانشین خود ندارد و اگر این تعیین جانشین به درخواست کارفرما صورت پذیرفته باشد طبعاً پرداخت دستمزد کارگر جانشین به عهده کارفرما خواهد بود.

تسویه حساب ارز در نیما

تسویه حساب ارز در نیما؛ شرط اجازه صادرات از اول دی ماه وزارت صمت صدور مجوز صادرات از اول دی ماه را مشروط به ارائه مدرک تسویه حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما برای ۶ ماهه نخست سال جاری کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز، اهمیت اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و همچنین نیاز کشور به افزایش درآمدهای مالیاتی باعث شد که سال گذشته از سوی مرکز پژوهش های مجلس موضوع اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی مطرح شود. مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی به پایه‌های مالیاتی و اعمال مالیات ۲۵ درصدی برسود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، را مطرح کرد.درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد نیز حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. با این حال این پیشنهاد اجرایی نشد تا اینکه ضرورت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مطرح شدن آن در سال جاری بار دیگر موضوع اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را به میان آورد.هر چند عده ای در تلاش بودند تا سود سپرده های بانکی را از این طرح مستثنی کنند. در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد سپرده های بانکی در اختیار دسته ای محدود از افراد است که بابت این سپرده‌ها سود کلانی به دست می‌آورند و از سویی این سپرده‌ها نیز مهم‌ترین عامل تولید نقدینگی در کشور به شمار می‌روند. حال با توجه به تصمیم اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی این سوال پیش می‌آید که اخذ مالیات از سود سپرده بانکی چه تاثیری روی منابع بانکی و ریزش آن خواهد داشت؟ از سویی اجرای این اقدام تا چه اندازه به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش معضل نقدینگی کمک خواهد کرد؟ مسئله مهم‌تر دیگر این است که این مالیات باید از چه سپرده‌هایی اخذ شود؟ و آیا بین سپرده‌های با حجم کلان و سایر سپرده‌ها از این نظر تفاوتی وجود دارد؟ از سویی موضوع اخذ مالیات از سود سهام که مطرح شده، با سیاست توسعه بازار سرمایه در تضاد است و بسیاری با توجه به ضرورت توسعه بازار سرمایه و ورود سرمایه‌ها به این بازار، با آن مخالفت می‌کنند. این مخالفت‌ها در موضوع ارسال لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس نیز دیده شد. بر اساس گزارش‌های موجود، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درصدد اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سود سهام بر آمدند. در متن این پیش نویس پیش بینی شده که بتوان ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. متن تهیه شده در حال بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مشخص نیست در فرایند قانون‌گذاری چه تغییراتی بکند.
میزان معافیت مالیات بر حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی میزان معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ ق.م.م
Tagged under: